Strafor nazar boncuğu

Strafor nazar boncuğu, 2boyutlu strafor kesim